Regulamin

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
  Dane usługodawcy serwisu:
  Online Marketing Solutions Michał Ścigała
  76-200 Jezierzyce, ul. Szafranowa 6
  NIP: PL8393168254
  REGON: 369879733Strona Internetowa oms.slupsk.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W ramach Strony Internetowej oms.slupsk.pl działają udostępniane we własnym imieniu przez Usługodawcę Serwisy i Usługi w domenie internetowej oms.slupsk.pl.

  Użytkownicy mają możliwość korzystania z serwisów i usług osób trzecich za pośrednictwem Strony Internetowej oms.slupsk.pl poprzez stosowne połączenia do stron internetowych osób trzecich. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim stosuje się regulaminy lub inne dokumenty określone przez osoby trzecie świadczące daną usługę lub udostępniające dany serwis, a Usługodawca nie jest stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a osobą trzecią w tym zakresie ani też nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez osoby trzecie.

  Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania ze Strony Internetowej oms.slupsk.pl. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług lub Serwisów w Stronie oms.slupsk.pl, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

  Z wyłączeniem Usług i Serwisów określonych w szczególnych regulacjach, w tym w odrębnych regulaminach, cennikach, specyfikacjach technicznych, informacjach itp., niniejszemu Regulaminowi podlegają wszystkie Serwisy i Usługi świadczone na Stronie Internetowej oms.slupsk.pl.

  Przed rozpoczęciem korzystania ze Strony Internetowej oms.slupsk.pl, w szczególności z Usług i Serwisów dostępnych na Stronie, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

  2. DEFINICJE

  Strona Internetowa oms.slupsk.pl – strona internetowa dostępna za pośrednictwem sieci Internet pod adresem oms.slupsk.pl

  Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta ze Strony oms.slupsk.pl oraz Usług na niej dostępnych;

  Konsument – osoba korzystająca ze Strony oms.slupsk.pl w sposób niezwiązany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

  Serwisy – wyodrębnione w ramach Portalu oms.slupsk.pl serwisy internetowe (www) oferowane Użytkownikom pod poszczególnymi domenami;

  Partner – każdy podmiot współpracujący z oms.slupsk.pl na podstawie stosownej umowy;

  Materiały – teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

  3. ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY oms.slupsk.pl

  W ramach Strony oms.slupsk.pl Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących Usług: wypełnienie formularza kontaktowego w celu zapytania o usługę lub wykonanie bezpośredniego kontaktu telefonicznego oraz mailowego. Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników na Stronie oms.slupsk.pl odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

  Jeżeli odrębne szczególne regulacje dotyczące danej Usługi lub danego Serwisu, nie stanowią inaczej, korzystanie przez Użytkownika z Usługi na stronie oms.slupsk.pl jest bezpłatne.

  Na stronie prezentowane są Materiały, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe.

  Usługodawca ma prawo zamieszczania na stronie oms.slupsk.pl treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Usługodawcy lub Partnerów. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Strony oms.slupsk.pl i prezentowanych na niej Materiałów.

  4. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

  Strona oms.slupsk.pl oraz Materiały w niej zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie na stronie oms.slupsk.pl, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.03.119.1117 j.t. z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503 j.t. z późn. zm.). Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w ramach Strony oms.slupsk.pl przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Usługodawca prezentuje na stronie oms.slupsk.pl utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

  Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych na stronie oms.slupsk.pl Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.

  Bez uprzedniej zgody Usługodawcy Użytkownicy mogą korzystać ze strony oms.slupsk.pl oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest: a) zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet strony oms.slupsk.pl lub jej części lub utworów zamieszczonych na stronie oms.slupsk.pl lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa; b) pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.

  5. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA PORTALU oms.slupsk.pl

  Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony oms.slupsk.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta). Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich.

  Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie na stronie oms.slupsk.pl Materiały, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.

  6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika ze strony oms.slupsk.pl w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami. Ograniczenie to nie odnosi się do Konsumenta, w przypadku, gdy szkody powstały z winy Usługodawcy.

  7. WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z USŁUG STRONY oms.slupsk.pl

Do korzystania z strony oms.slupsk.pl niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z przeglądarki internetowej typu Internet Explorer 5.5 lub wyższej, lub porównywalnej przeglądarki internetowej).

8. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Usługodawca informuje, iż podczas korzystania ze strony oms.slupsk.pl w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies” (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług strony oms.slupsk.pl. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

9. DANE OSOBOWE

W przypadku korzystania z niektórych Usług strony oms.slupsk.pl Użytkownik może podać swoje dane osobowe – podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia Usługi strony oms.slupsk.pl. Przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 j.t. z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. zm.). Usługodawca przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu wykonania danej Usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany w zdaniu poprzednim odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.

Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy się zwrócić listownie do Usługodawcy lub wysłać wiadomość drogą e- mailową na adres: [email protected] W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania danej Usługi żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej Usługi.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin może być w każdej chwili zmieniany przez Usługodawcę. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Strony oms.slupsk.pl wraz z informacją o ich dokonaniu. Korzystanie przez Użytkownika ze strony oms.slupsk.pl po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania ze strony oms.slupsk.pl.

Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej oms.slupsk.pl.

Z zastrzeżeniem regulacji szczególnych, Usługodawca – w każdym czasie – ma prawo zaprzestania świadczenia lub modyfikacji Usług lub Serwisów dostępnych na stronie oraz wprowadzania nowych Usług lub Serwisów strony. Usługodawca jest uprawniony poinformować Użytkowników o powyższym, w szczególności poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu na stronie.

 

 

Call Now ButtonSkontaktuj się!